Bạn vui lòng kiểm tra sản phẩm có chọn Không áp dụng khuyến mãi không. Nếu sản phẩm có chọn "Không áp dụng khuyến mãi" thì sản phẩm sẽ không được áp dụng hoặc được khởi tạo bởi bất cứ khuyến mãi nào.

Để sản phẩm được áp dụng khuyến mãi, bạn thực hiện:

1. Bạn vào trang chi tiết sản phẩm cần thay đổi trên admin. 

2. Bỏ chọn Không áp dụng khuyến mãi -> Chọn Cập nhật để hoàn tất