Bạn vui lòng kiểm tra sản phẩm có chọn Không áp dụng khuyến mãi không. Nếu sản phẩm có chọn "Không áp dụng khuyến mãi" thì sản phẩm sẽ không được áp dụng bất kỳ khuyến mãi nào.

Để sản phẩm được áp dụng khuyến mãi, bạn thực hiện:

1. Bạn vào trang chi tiết sản phẩm cần thay đổi trên admin. 

2. Bỏ chọn Không áp dụng khuyến mãi -> Chọn Cập nhật để hoàn tất

Bạn có thể nhập file để cập nhật cho phép áp dụng khuyến mãi cho hàng loạt sản phẩm. Trên file sản phẩm, ở cột Không áp dụng khuyến mãi (cột AV), bạn nhập Yes. Sau đó bạn tải file lên hệ thống hoàn tất cập nhật sản phẩm