Bạn vui lòng kiểm tra sản phẩm có chọn Không áp dụng khuyến mãi không. Một khi sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi" thì sản phẩm sẽ không được áp dụng hoặc được khởi tạo bởi bất cứ khuyến mãi nào.

  • Vẫn tạo khuyến mãi cho sản phẩm này được nhưng sản phẩm sẽ không được áp dụng khuyến mãi.

  • Không tạo khuyến mãi theo sản phẩm (line items) khi tạo đơn hàng.

  • Khuyến mãi trên tổng đơn hàng nếu có chứa sản phẩm đó thì sẽ chỉ áp dụng trên những sản phẩm bình thường, sản phẩm "Không áp dụng khuyến mãi" sẽ không được áp dụng. 

Bạn có thể tham khảo thêm Nghị định Chính Phủ về quy định kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo để biết thêm một số nghiêm cấm khuyến mãi dành cho các sản phẩm đặc biệt.