Mặc định khi khởi tạo sản phẩm, sẽ luôn được chọn Có Giao Hàng. Nếu bạn bỏ chọn Có Giao Hàng, sản phẩm của bạn sẽ không xử lý Giao Hàng trong hoá đơn được.


Bạn bỏ chọn Có giao hàng cho loại sản phẩm dịch vụ, phi vật thể. Ví dụ như website của bạn kinh doanh đặt phòng khách sạn, dịch vụ spa,..thì bạn đang kinh doanh sự thụ hưởng dịch vụ chứ không phải là hàng hóa.


Bạn chọn "Có giao hàng" cho sản phẩm như sau:

  1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm.
  2. Bạn chọn sản phẩm cần chỉnh.
  3. Bạn kéo xuống mục Sản phẩm có nhiều biến thể, chọn Chỉnh sửa.
  4. Trong hộp thoại, bạn check chọn Có giao hàng.
  5. Nhấn LưuCập nhật.