Bạn bỏ chọn Có giao hàng cho loại sản phẩm dịch vụ, phi vật thể. Ví dụ như website của bạn kinh doanh đặt phòng khách sạn, dịch vụ spa,..thì bạn đang kinh doanh sự thụ hưởng dịch vụ chứ không phải là hàng hóa.

Mặc định khi khởi tạo sản phẩm, sẽ luôn được chọn Có Giao Hàng. Nếu bạn bỏ chọn Có Giao Hàng, sản phẩm của bạn sẽ không thể xử lý Giao Hàng trong hoá đơn được.


Bạn chọn "Có giao hàng" cho sản phẩm như sau:

1. Từ Trang quản trị ➨ Sản phẩm.

2. Chọn sản phẩm muốn chỉnh sửa

3. Bạn kéo xuống mục Biến thể, chọn biến thể muốn chỉnh sửa

4. Trong hộp thoại, bạn check chọn Có giao hàng -> Cập nhật để hoàn tất