Phần khối lượng cho phép bạn điền khối lượng của sản phẩm. 


Đây là căn cứ để:

  • Thiết lập phí vận chuyển cho khách hàng theo điều kiện là khối lượng của đơn hàng. 

  • Ước tính chi phí vận chuyển của Nhà vận chuyển bạn khi xử lý Giao hàng cho 1 đơn hàng.