Phần mô tả sản phẩm có thể chèn hình ảnh, ảnh động (GIF) và video vào mô tả sản phẩm hoặc bài viết blog.

Xem hướng dẫn chèn chèn hình ảnh, video vào mô tả sản phẩm tại đây