Trả lời: Hiện tại Haravan chưa thể thay đổi nội dung tên của thuộc tính từ "Kích thước" sang "Size". Nếu bạn có nhu cầu cần đổi, bạn vui lòng liên hệ đến Haravan để được đội kỹ thuật hỗ trợ.