1. Chương trình khuyến mãi với giới hạn ngày và giờ trong tuần sẽ hiển thị như thế nào?

Chương trình khuyến mãi với giới hạn ngày và giờ trong tuần (được tạo trên trang quản trị) sẽ tự động hiển thị và ẩn đi theo giờ và ngày được hiển thị 

Ví dụ: Bạn thiết lập CTKM giảm 10% từ 18h00 đến 20h thứ hai hàng tuần. CTKM tự động hiển thị trên website lúc 18h (thời gian bắt đầu) và ẩn đi vào lúc 20h 


2. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm có giá so sánh sẽ được hiển thị như thế nào?

Cách hiển thị sẽ giống như cách hiển thị giá so sánh và giá bán thông thường. Tuy nhiên, khi chương trình khuyến mãi được áp dụng, giá sau khuyến mãi sẽ là giá bán của sản phẩm và giá bán mặc định của sản phẩm sẽ bị gạch đi (giống giá so sánh)

Ví dụ sản phẩm có giá bán mặc định là 2.442.000 và giá so sánh là 2.520.000 Nhà bán hàng kích hoạt chương trình khuyến mãi giảm 300.000 cho sản phẩm. 


Hệ thống sẽ hiển thị giá bán là giá sau khuyến mãi và giá bán mặc định của sản phẩm sẽ trở thành giá so sánh3. Nếu mã khuyến mãi hoặc chương trình khuyến mãi không được bật hiển thị trên website nhưng ứng dụng lại bật hiển thị thì mã hoặc chương trình khuyến mãi đó có hiển thị hay không? 

Những mã khuyến mãi hoặc chương trình khuyến mãi không bật cài đặt Hiển thị trên website (trên trang quản trị) sẽ không xuất hiện, ngay cả khi ứng dụng đang được bật để hiển thị. 

Ví dụ: Ứng dụng Display Promotion có bật hiển thị CTKM nhưng chương trình khuyến mãi Viktor Sale không cài đặt Hiển thị trên website

Trên website sẽ không hiển thị chương trình khuyến mãi Viktor Sale, chỉ hiển thị những CTKM khác được cấu hình Hiển thị

4. Về Khuyến mãi áp dụng giới hạn khung giờ khuyến mãi (khuyến mãi Flash Sale)

Nếu trong 5 chương trình khuyến mãi, mã khuyến mãi có khuyến mãi Flash Sale, ứng dụng sẽ luôn ưu tiên hiển thị loại khuyến mãi này. Sau khung thời gian khuyến mãi, ứng dụng sẽ tự ẩn khuyến mãi nhưng sẽ không hiển thị thêm khuyến mãi khác thay thế vào.

Chỉ khi khuyến mãi Flash Sale tạm dừng hoặc hết hạn, ứng dụng mới hiển thị khuyến mãi mới (nếu có) lên website


5. Nếu trong danh sách sản phẩm áp dụng khuyến mãi, có sản phẩm thiết lập Không áp dụng khuyến mãi thì sẽ hiển thị như thế nào?

Trên trang của sản phẩm Không áp dụng khuyến mãi sẽ không hiển thị mã khuyến mãi, chương trình khuyến mãi thiết lập áp dụng cho sản phẩm đó.


6. Nếu khuyến mãi áp dụng nhóm sản phẩm bị ẩn khỏi website sẽ hiển thị như thế nào?

Chương trình khuyến mãi, mã khuyến mãi vẫn hiển thị trên các vị trí trang khác (trừ trang nhóm sản phẩm do nhóm đã bị ẩn đi). Tuy nhiên, khi người mua bấm vào sản phẩm trong danh sách được áp dụng khuyến mãi, sẽ không thấy trang sản phẩm hiển thị ra.

Lưu ý: 
Khi bạn ẩn nhóm sản phẩm, chỉ có nhóm sản phẩm bị ẩn đi, trang sản phẩm vẫn hiển thị trên website.