Vấn đề: Khi xem chi tiết sản phẩm trong đơn hàng trên các bản báo,  bạn thấy có đơn hàng có sản phẩm tùy chọn 

Giải thích: Sản phẩm tùy chọn là những sản phẩm:

1. Được thêm tùy ý khi tạo đơn hàng trên trang quản trị My Haravan hoặc trên ứng dụng Haravan

2. Sản phẩm có ở trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa được liên kết với Haravan. Khi khách đặt mua sản phẩm và đơn hàng được đồng bộ về Haravan, hệ thống sẽ không có thông tin để xác định được sản phẩm trên đơn là sản phẩm nào trên hệ thống Haravan, do đó, sẽ ghi nhận sản phẩm tùy ý trên báo cáo

Ví dụ: Ngày 04/03/2024, báo cáo ghi nhận sản phẩm tùy chọn cho đơn hàng 230404...CSR 


Sản phẩm này nằm trên đơn phát sinh từ sàn và sản phẩm chưa được liên kết với sản phẩm ở Haravan. Để kiểm tra sản phẩm đã liên kết chưa, bạn tìm kiếm tên sản phẩm hoặc barcode sản phẩm trong mục Sản phẩm (của sàn tương ứng) 


Gợi ý: Để xem chi tiết mã đơn hàng có chứa sản phẩm tùy chọn , bạn chọn Chọn cột và thêm Mã đơn hàng