Vấn đề: Khi xem chi tiết sản phẩm trong đơn hàng trên các bản báo,  bạn thấy có đơn hàng có sản phẩm tùy chọn 

Giải thích: Sản phẩm tùy chọn là những sản phẩm:

1. Được thêm tùy ý khi tạo đơn hàng trên trang quản trị My Haravan hoặc trên ứng dụng Haravan


2. Sản phẩm có ở trên sàn thương mại điện tử nhưng chưa được đồng bộ với Haravan