Trong trường hợp nhập hàng nhân viên kho phát hiện một vài sản phẩm nhà cung cấp giao đến bị hỏng hoặc không đạt chất lượng. Bạn có thể tạo phiếu trả hàng nhập để ghi nhận sản phẩm trả lại và yêu cầu nhà cung cấp hoàn trả tiền hàng bị hỏng.


Nội dung bài viết gồm


Tạo phiếu trả hàng rõ nguồn gốc hàng trả (biết được nhập từ phiếu nhập hàng nào)

Bước 1: Tìm phiếu nhập hàng đã tạo trước đó, nhấn Trả hàng

Khi nhấn Trả hàng từ phiếu nhập hàng, phiếu trả hàng sẽ có đầy đủ thông tin được tham khảo từ phiếu đặt từ nhà cung cấp, kho trả đến thông tin sản phẩm trả, giá cả và chi phí (số lượng sản phẩm trả mặc định là 0)


Bước  2: Nhập số lượng sản phẩm muốn trả hàng

Khi nhập số lượng sản phẩm muốn trả, hệ thống sẽ tính toán bình quân chiết khấu và chi phí khác đã trả nhà cung cấp (theo tỉ lệ chi phí = chi phí trên phiếu nhập x (tổng tiền hàng phiếu trả / tổng tiền hàng phiếu nhập). Các tính toán này mang tính tham khảo, nếu cần bạn có thể điều chỉnh lại chi phí cho đúng với thực tế.

Bước 3: Nhập các khoản bạn phải chi thêm khi trả hàng nhập (nếu có). Ví dụ chi phí nhân công bóc xếp hàng...

Bước 4: Xác nhận thanh toán cho phiếu trả hàng

Trên 1 phiếu trả hàng, bạn có thể thao tác thanh toán các hạng mục sau

  • Thu lại khoản tiền nhà cung cấp hoàn trả.
  • Chi trả các chi phí trả hàng khác (nếu có)

Bạn có thể chọn hình thức thanh toán là tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ.Nếu chưa thanh toán ngay thì khi xác nhận trả hàng, các khoản chi phí này sẽ được ghi nhận vào công nợ của nhà cung cấp. Và bạn có thể trả hàng trước rồi xác nhận thanh toán sau.

Bước 5. Chọn Trả hàng để hoàn tất trả hàng


Tạo phiếu trả hàng nhanh

Trong trường hợp trả hàng cho nhà cung cấp không dựa trên cơ sở phiếu nhập hàng (có thể là bạn nhập tồn kho sản phẩm vào hệ thống khi tạo mới sản phẩm). Bạn thực hiện các bước như sau:

1. Vào menu Quản lý tồn kho > Trả hàng nhập > Tạo phiếu trả

2. Chọn nhà cung cấp (nếu có)

3. Chọn Kho xuất trả

4. Tìm kiếm và chọn sản phẩm muốn trả hàng hoặc Nhập file danh sách các sản phẩm cần trả

5. Nhập các thông tin về số lượng, đơn giá trả, các chi phí khác (nếu có) mà nhà cung cấp cần hoàn trả.

6. Nhập các khoản bạn phải chi thêm khi trả hàng nhập(nếu có). Ví dụ chi phí nhân công bóc xếp hàng...

7. Chọn vào mục Đã thu nhà cung cấp để xác nhận phần tiền đã nhận từ nhà cung cấp (hoặc có thể ghi nhận vào công nợ, trả hàng trước rồi xác nhận thanh toán sau). Bạn có thể chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ

8. Chọn vào mục Tiền trả chi phí trả hàng để thực hiện chi trả cho chi phí trả hàng (hoặc có thể ghi nhận vào công nợ, trả hàng trước rồi xác nhận thanh toán sau). Bạn có thể chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ.

9. Chọn Trả hàng để hoàn tất trả hàng


Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ nhập 500 dòng sản phẩm/biến thể trên file dữ liệu 


Xuất dữ liệu phiếu trả hàng

Để thực hiện xuất dữ liệu phiếu trả hàng, nhà bán hàng thực hiện vào Quản lý tồn kho -> Trả hàng nhập -> Xuất dữ liệu. Tại đây nhà bán hàng có thể chọn xuất dữ liệu theo trang hiện tại, theo bộ lọc hoặc tất cả dữ liệu.

Dữ liệu sẽ được gửi về email để bảo mật thông tin