Người bán có thể bắt đầu thêm mới sản phẩm để đăng bán sau khi tìm hiểu Thông tin sản phẩm. Việc thêm mới & cập nhật được diễn ra bất kỳ lúc nào trong quá trình bán hàng. 


Bạn cần quan tâm:

 • Cách thêm mới sản phẩm (1)

 • Cách chỉnh sửa sản phẩm (2)

 • Đưa sản phẩm lên kênh khác (3)


1) Cách thêm mới sản phẩm

 1. Trong phần admin Haravan, vào mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm.
 2. Nhấp Tạo sản phẩm. 
 3. Nhập Tên sản phẩm, SKU, Barcode (bắt buộc) và các trường Thông tin sản phẩm (khác).
 4. Chọn Lưu để hoàn tất thêm sản phẩm.


Slider
Slider
Slider
Slider
note

Lưu ý | 

 • Sản phẩm lần đầu đăng tải luôn tự động hiển thị hết hàng nên cần cập nhật tồn kho.

2) Chỉnh sửa sản phẩm

 1. Trong phần admin Haravan, vào mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 
 2. Chọn Sản phẩm muốn chỉnh sửa.
 3. Sửa đổi Thông tin sản phẩm  mong muốn.
 4. Nhấp Cập nhật để lưu.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
note

Lưu ý | 


3) Cách đưa sản phẩm lên kênh khác

 1. Trong phần admin Haravan, vào mục Sản phẩm > Chọn Tất cả sản phẩm. 
 2. Nhấp vào Sản phẩm cần bán trên kênh mới.
 3. Nhấp vào mục Hiển thị > Chọn kênh.
 4. 4. Nhấp Cập nhật để lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý | 

 • Có thể cho Ẩn sản phẩm đa kênh hoặc lên lịch hiển thị đa kênh.