Khi bạn tạo mới sản phẩm nhưng hệ thống báo không được thì có thể do một trong các nguyên do sau:

1. Quên điền tên sản phẩm.
Tên sản phẩm là trường thông tin bắt buộc. Nếu bạn quên, hệ thống không cho phép tạo sản phẩm mới.

2. Xóa hết các biến thể sản phẩm.
Hệ thống yêu cầu sản phẩm có tối thiểu một biến thể.
Nếu là không có phiên bản thì sản phẩm có Thuộc tính là Tiêu đề và Phiên bản là Default Tittle.
Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.


3. Trong Chỉnh sửa SEO có chứa kí tự đặc biệt.
Bạn cần đảm bảo rằng nội dung trong SEO (tiêu đề trang, mô tả trang, đường dẫn) không được chứa ký tự đặc biệt.