Haravan hiện đang hỗ trợ tạo:

  • 500 nhóm sản phẩm tự động theo điều kiện :
  • Chưa giới hạn số nhóm thủ công

Nếu quá số lượng này, hệ thống không cho phép tạo thêm.