Haravan hiện đang giới hạn 200 nhóm sản phẩm.


Nếu quá số lượng này, hệ thống không cho phép tạo thêm.