Với tồn kho nâng cao, bạn phải tạo Phiếu Kiểm kho/Điều chỉnh nhanh/Điều chuyển thì mới cập nhật được số lượng tồn kho.

Bạn vui lòng xem bài hướng dẫn chi tiết: