Nguyên nhân: Vì tồn kho nâng cao sản phẩm quản lý tồn ở nhiều kho khác nhau và để lưu được lịch sử nhập ở kho nào hoặc nhân viên nào thao tác thì cần phải làm các phiếu kiểm kho, điều chỉnh nhanh/điều chuyển

Bạn vui lòng xem bài hướng dẫn chi tiết: