Khi nhập danh sách sản phẩm và chọn Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL thì hệ thống sẽ căn cứ vào cột A - Url:

  • Nếu có sản phẩm đã tồn tại với Url đó, hệ thống sẽ thay đổi theo thông tin mới trên file

  • Nếu không có Url, hệ thống sẽ tạo mới sản phẩm.


Chế độ này giúp bạn tạo mới hoặc cập nhật thông tin mà không cần lo việc nhân bản sản phẩm.