Có 2 cách:

  • Thêm thuộc tính ở Kiotviet.

  • Lưu và tạo sản phẩm mới cùng loại.