Tại haravan khi thao tác chọn nhà giao hàng hoàn tất khi đó phiếu đặt hàng bên KiotViet chuyển từ trạng thái phiếu tạm sang hoàn tất. Lúc này số lượng sản phẩm tại KiotViet được trừ.