Do 3 nguyên do sau:

1. Chưa chọn kho liên kết tại KiotViet.


2. Không chọn “Bán trực tiếp”.

3. Chọn Không thêm mới sản phẩm trong cấu hình