Để thay đổi thông tin thông tin khách hàng bạn vào chi tiết đơn hàng, sau đó chọn Thay đổi địa chỉ giao hàng và thay đổi thông tin giao hàng mới

Lưu ý: Bạn nên thực hiện thay đổi trước khi xử lý giao hàng