Để thay đổi thông tin thông tin khách hàng bạn vào chi tiết đơn hàng, sau đó bấm vào tên khách hàng để di chuyển về mục khách hàng và thay đổi thông tin.