Đầu tiên, bạn vào Trang quản trị ➨ Khách hàng. Trong điều kiện lọc, chọn điều kiện Nhận email quảng cáo, Có. ➨ Thêm điều kiện lọc. Sau đó, chọn xuất dữ liệu để có được danh sách khách hàng đăng ký nhận mail.

Để thực hiện gửi mail, bạn phải sử dụng các công cụ hay ứng dụng chuyên dụng để gửi mail hàng loạt.