Được.


Nếu chuyển sang gói dịch vụ có giá trị cao hơn, hệ thống sẽ hiển thị phần phí chênh lệch và bạn sẽ phải thanh toán thêm.


Ngược lại khi chuyển sang gói dịch vụ có giá trị thấp hơn Haravan sẽ tự động cộng thêm thời gian sử dụng cho gói dịch vụ mới của bạn.