Trường hợp tạo thủ công: Hệ thống cho phép trùng. Tuy nhiên, việc barcode trùng gây ra một số vấn đề về quản lý hệ thống vì hệ thống sẽ không phân biệt được 2 sản phẩm khác nhau

Trường hợp tạo bằng ứng dụng Barcode: Barcode không trùng. Do tạo bằng ứng dung, mỗi sản phẩm và mỗi biến thể đều có mã baracode khác nhau.