Bước 1: Bạn vào link https://developers.facebook.com/tools/comments 


Bước 2: Bạn vào Cài đặt.


Bước 3: Bạn vào mục Bật thông báo, chọn chế độ Bật.Bước 4: Trong thẻ Người kiểm duyệt, bạn thêm Facebook cá nhân muốn nhận thông báo khi có comment trên website.Bước 5: Nhấp chọn Lưu.