Hệ thống Haravan không cho phép chỉnh sửa email nhận thông báo đơn hàng. Nếu muốn thay đổi email nhận thông báo đơn hàng, bạn thực hiện thao tác xóa rồi thêm email thông báo mới.


Hệ thống Haravan hỗ trợ bạn Thêm, XóaBật/Tắt email thông báo đơn hàng.


Bạn thực hiện như sau: 

1. Tại mục Cấu hình -> bạn chọn Thông báo

2. Tại mục Thông báo đơn hàng, bạn chọn Thêm thông báo đơn hàng 

3.Trong cửa sổ Thêm thông báo đơn hàng, bạn nhập địa chỉ email, rồi chọn Thêm thông báo để xác nhận.

4. Nếu muốn Xóa, bạn nhấp vào dấu “x”.
Trong cửa sổ xác nhận, chọn Đồng ý.

Nếu muốn Bật/Tắt chức năng nhận email thông báo đơn hàng, chọn Bật/Tắt.