Để thao tác nhập khuyến mãi hàng loạt thông qua ứng dụng Bulk Discount Plus trở nên dễ dàng hơn, dưới đây sẽ là thông tin của các trường trong mẫu nhập của chương trình khuyến mãi, kèm quy định của mỗi trường dành cho mỗi loại.

Nội dung


Mẫu giảm giá sản phẩm

Tên trường

Mô tả

Tên chương trình khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Tối thiểu 1 ký tự và tối đa 50 ký tự

Đề xuất: Mã bao gồm ký tự số và chữ in hoa không dấu

Mô tả

 • Tối đa 250 ký tự

Thời gian bắt đầu

(bắt buộc)

 • Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời điểm kết thúc

 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Thời gian kết thúc

(bắt buộc)

 • Nếu khuyến mãi không có thời gian kết thúc thì hãy để trống

 • Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu

 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA(sáng)/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Loại khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nhập "Giảm giá sản phẩm"

Mức giảm

(bắt buộc)

Nhập 1 trong 2 giá trị sau:

 • "Giảm theo số tiền (đ)"

 • "Giảm theo phần trăm (%)"

Giá trị giảm

(bắt buộc)

 • Nếu Mức giảm là Giảm theo số tiềnnhập số dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999999999999

 • Nếu Mức giảm là Giảm theo phần trăm, nhập số dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100

Lưu ý: Nếu bạn có cấu hình Bán hàng với số lẻ, bạn có thể nhập số lẻ tại giá trị giảm. Phân cách bởi dấu (.)

VD: Giá trị giảm = 10.5%

Sản phẩm áp dụng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Nếu áp dụng cho các sản phẩm riêng lẻ , nhập "Sản phẩm (ID)"

 • Nếu áp dụng cho nhóm sản phẩm, nhập "Nhóm sản phẩm (ID)"

 • Nếu áp dụng cho biến thể sản phẩm, nhập "Biến thể (SKU)"

Danh sách sản phẩm áp dụng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng cho Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm -> Nhập cụ thể ID của các sản phẩm/ nhóm sản phẩm 

 • Nếu áp dụng cho Biến thể -> Nhập SKU biến thể

Lưu ý:

 • Có thể nhập nhiều ID hoặc SKU (Giới hạn tối đa 100 sản phẩm/biến thể/nhóm sản phẩm

 • Dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem hướng dẫn lấy ID sản phẩm và ID nhóm sản phẩm tại đây

Điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không yêu cầu" 

 • "Giá trị mua tối thiểu"

 • "Số lượng sản phẩm tối thiểu"

Giá trị điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Không yêu cầu -> Bỏ trống thông tin này

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Giá trị mua tối thiểu -> Nhập số tiền là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Số lượng sản phẩm tối thiểu -> Nhập số lượng là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Đối tượng khách hàng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không giới hạn khách hàng"

 • "Nhóm khách hàng"

 • "Tùy chọn khách hàng"

Danh sách đối tượng khách hàng (ID)

(bắt buộc)

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Không giới hạn khách hàng -> Bỏ trống trường này

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Nhóm khách hàng/Tùy chọn khách hàngnhập ID của nhóm khách hàng hoặc khách hàng áp dụng khuyến mãi

Lưu ý: Có thể nhập nhiều ID; dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem thêm hướng dẫn lấy ID nhóm khách hàng, khách hàng tại đây

Kênh áp dụng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả kênh bán hàng -> Nhập "Tất cả kênh"

 • Nếu tùy chọn kênh bán hàng áp dụng KM, nhập tên kênh bán được áp dụng (Web, POS, Harasocial)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều kênh, phân cách bởi dấu (,)

Chi nhánh áp dụng (ID)

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả chi nhánh -> Nhập "Tất cả chi nhánh"

 • Nếu tùy chọn chi nhánh áp dụng KM, nhập ID chi nhánh áp dụng KM

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Giới hạn tổng số lần có thể sử dụng khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nếu không giới hạn tổng số lần sử dụng -> Nhập "Không giới hạn"

 • Nếu giới hạn, nhập số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 0 đến  100000000

Hiển thị trên website

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Hiển thị

 • No: Không hiển thị


Đồng giá


Tên trường

Mô tả

Tên chương trình khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Tối thiểu 1 ký tự và tối đa 150 ký tự

Mô tả

 • Tối đa 250 ký tự

Thời gian bắt đầu

(bắt buộc)

 • Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời điểm kết thúc

 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Thời gian kết thúc

(bắt buộc)

 • Nếu khuyến mãi không có thời gian kết thúc thì hãy để trống

 • Thời gian kết thúc phải lớn hơn thời gian bắt đầu

 • Định dạng: năm/tháng/ngày giờ:phút SA(sáng)/CH (VD: 2020/03/20 11:11 SA)

Lưu ý: Thời gian được tính theo timezone GMT+7

Loại khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nhập "Đồng giá"

Giá trị giảm

(bắt buộc)

 • Nhập giá trị dương nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999 

Sản phẩm áp dụng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:
 • Nếu áp dụng cho các sản phẩm riêng lẻ , nhập "Sản phẩm (ID)"

 • Nếu áp dụng cho nhóm sản phẩm, nhập "Nhóm sản phẩm (ID)"

 • Nếu áp dụng cho biến thể sản phẩm, nhập "Biến thể (SKU)"


Danh sách sản phẩm áp dụng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng cho Sản phẩm hoặc Nhóm sản phẩm -> Nhập cụ thể ID của các sản phẩm/ nhóm sản phẩm 

 • Nếu áp dụng cho Biến thể -> Nhập SKU biến thể

Lưu ý:

 • Có thể nhập nhiều ID hoặc SKU (Giới hạn tối đa 100 sản phẩm/biến thể/nhóm sản phẩm

 • Dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem hướng dẫn lấy ID sản phẩm và ID nhóm sản phẩm tại đây

Điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không yêu cầu" 

 • "Giá trị mua tối thiểu"

 • "Số lượng sản phẩm tối thiểu"

Giá trị điều kiện tối thiểu

(bắt buộc)

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Không yêu cầu -> Bỏ trống thông tin này

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Giá trị mua tối thiểu -> Nhập số tiền là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 999.999.999.999

 • Nếu Điều kiện tối thiểu là Số lượng sản phẩm tối thiểu -> Nhập số lượng là số nguyên dương và nằm trong khoảng từ 0 đến 100.000.000

Đối tượng khách hàng

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • "Không giới hạn khách hàng"

 • "Nhóm khách hàng"

 • "Tùy chọn khách hàng"

Danh sách đối tượng khách hàng (ID)

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Không giới hạn khách hàng -> Bỏ trống trường này

 • Nếu Đối tượng khách hàng là Nhóm khách hàng/Tùy chọn khách hàngnhập ID của nhóm khách hàng hoặc khách hàng áp dụng khuyến mãi

Lưu ý: Có thể nhập nhiều ID; dùng dấu phẩy (,) để phân cách

Xem thêm hướng dẫn lấy ID nhóm khách hàng, khách hàng tại đây

Kênh áp dụng

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả kênh bán hàng -> Nhập "Tất cả kênh"

 • Nếu tùy chọn kênh bán hàng áp dụng KM, nhập tên kênh bán được áp dụng (Web, POS, Harasocial)

Lưu ý: Có thể nhập nhiều kênh, phân cách bởi dấu (,)

Chi nhánh áp dụng (ID)

(bắt buộc)

 • Nếu áp dụng tất cả chi nhánh -> Nhập "Tất cả chi nhánh"

 • Nếu tùy chọn chi nhánh áp dụng KM, nhập ID chi nhánh áp dụng KM

Lưu ý: Có thể nhập nhiều, phân cách bởi dấu (,)

Giới hạn tổng số lần có thể sử dụng khuyến mãi

(bắt buộc)

 • Nếu không giới hạn tổng số lần sử dụng -> Nhập "Không giới hạn"
 • Nếu giới hạn, nhập tổng số lần sử dụng nằm trong khoảng từ 999.999.999.999 

Hiển thị trên website

(bắt buộc)

Nhập 1 trong các giá trị sau:

 • Yes: Hiển thị

 • No: Không hiển thị