Để đo lường hiệu quả bán hàng tại cửa hàng, chủ cửa hàng có thể theo dõi phần báo cáo trên Haravan. Báo cáo sẽ được tự động cập nhật khi đơn hàng được tạo thành công.

Nội dung


Các loại báo cáo trên Hararetail

Báo cáo tổng quan: Báo cáo tổng quan Hararetail sẽ ghi nhận các giao dịch phát sinh theo kênh bán hàng trong khoảng thời gian được chọn 


Báo cáo theo phương thức thanh toán: Báo cáo dòng tiền theo phương thức thanh toán trên Hararetail trong khoảng thời gian được chọn.


Báo cáo theo sản phẩm bán chạy: Báo cáo chi tiết các sản phẩm bán chạy trên Hararetail trong khoảng thời gian được chọn.


Các chỉ số tổng quan nhất bạn cần quan tâm

Chỉ số
Ý nghĩa
Doanh thuĐược tính bằng “Số lượng sản phẩm x đơn giá của sản phẩm đó, chưa trừ tiền khuyến mãi và chưa cộng phí vận chuyển cho đơn hàng”

Đã thu

Là số tiền đã nhận được cho các đơn hàng được bán ra trong khoảng thời gian được chọn, có các trường hợp:

  • Bán và thanh toán toàn bộ tại cửa hàng:  Đã thu bằng Doanh thu - Khuyến mãi + Phí vận chuyển (nếu có).

  • Đơn được tạo ở tab Giao hàng và đã được thanh toán toàn bộ bằng các phương thức thanh toán khác COD

  • Thanh toán một phần: Đã thu bằng số tiền đã nhận.


Thực nhận
Được tính “Số tiền Đã thu - Số tiền đã Hoàn trả cho khách hàng”
Đơn hàng

Tổng số đơn hàng bán ra trong khoảng thời gian được chọn, không gồm các đơn hàng đã Hủy.