Nếu nhà bán hàng có nhiều chi nhánh cửa hàng thì việc thiết lập địa chỉ bán hàng và cấu hình ca bán hàng là các thiết lập rất cần thiết để có thể quản lý hoạt động kinh doanh của các chi nhánh một cách hiệu quả.

Nội dung


Thiết lập địa chỉ bán hàng

Để thực hiện thiết lập các địa chỉ bán hàng, nhà bán hàng thực hiện:

1. Tại màn hình HaraRetail, bạn chọn vào chi nhánh hiện tại hiển thị trên góc phải màn hình -> chọn Thêm chi nhánh

 

2. Để thực hiện thêm chi nhánh mới, bạn chọn Tạo địa chỉ mới tại màn hình Cấu hình Địa chỉ 

3. Thực hiện cập nhật các thông tin địa chỉ và chọn Lưu để hoàn tất

4. Để nhân viên có thể đăng nhập vào chi nhánh vừa tạo để bán hàng, nhà bán hàng cần thực hiện thêm tài khoản nhân viên vào chi nhánh

Nếu tài khoản chưa được phân công vào địa chỉ bán hàng, khi đăng nhập vào HaraRetail sẽ có thông báo chọn chi nhánh bán hàng và trong cấu hình sẽ có thông báo Không có thông tin chi nhánh hoặc bạn chưa cấp quyền bán tại bất kỳ chi nhánh nào

Trong chi tiết tài khoản nhân viên trên trang quản trị MyHaravan sẽ không thấy kho hàng hiển thị trong mục Phân công địa chỉ


Cấu hình quản lý ca bán hàng

Cấu hình quản lý ca hỗ trợ nhà bán hàng quản lý các ca làm việc của nhân viên trong ngày và theo dõi doanh thu phát sinh trong ca tại cửa hàng.

Lưu ý: 

Chỉ có tài khoản chủ sở hữu (chủ cửa hàng) mới có quyền cấu hình ca bán hàng trên HaraRetail.


Để bật cấu hình quản lý ca, nhà bán hàng thực hiện các bước:

1. Tại màn hình làm việc của HaraRetail, chọn Cấu hình -> Chọn Quản lý ca

2. Trong trang Cấu hình quản lý ca, Nhà bán hàng chuyển nút on/off sang trạng thái màu xanh để Mở chức năng quản lý caTheo dõi tiền mặt.

Lưu ý:

Khi nhà bán hàng thiết lập cấu hình quản lý ca, mục Quản lý ca mới hiển thị trên thanh menu trái