Bảng kê xuất nhập tồn hỗ trợ nhà bán hàng theo dõi biến động tồn kho (nhập kho, điều chuyển, điều chỉnh, trả hàng, bán hàng) của sản phẩm trong quá trình kinh doanh. Báo cáo này sẽ bắt đầu thống kê khi một sản phẩm được tạo mới (khởi tạo)

Nội dung

Để xem bảng kê xuất nhập tồn, bạn chọn Danh sách báo cáo -> chọn Báo cáo tồn kho -> chọn Bảng kê xuất nhập tồn chi tiết theo sản phẩm

Gợi ý:
Nhà bán có thể nhập tên Bảng kê xuất nhập tồn vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm nhanh hơnLưu ý: 
 • Nhà bán hàng sử dụng chế độ Tồn kho cơ bản sẽ không xem được Báo cáo tồn kho
 • Đối tượng xem báo báo: Nhân viên quản lý kho được phân quyền quản lý báo cáo (Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc) và quyền xem dữ liệu báo cáo (Tất cả các kho hoặc Chỉ đọc dữ liệu ở kho được chỉ định)


Giải thích thuật ngữ

 

Chỉ số

Ý nghĩa

Tồn đầu kì

Số tồn ở thời điểm bắt đầu của khung thời gian thống kê

Giá trị đầu kì

Tổng giá trị hàng thời điểm đầu của khung thời gian thống kê.

Được tính bằng công thức:

Tổng số lượng tồn đầu kì x giá vốn 

Khởi tạo

Số lượng tồn của sản phẩm khi tạo sản phẩm mới

N.Điều chuyển

Số lượng sản phẩm điều chuyển mà kho nhận sẽ nhận được

Được ghi nhận sau khi xác nhận nhập trên phiếu điều chuyển

N. Điều chỉnh

Số lượng sản phẩm thực hiện điều chỉnh nhanh hoặc kiểm kho (phiếu kiểm kho phải có trạng thái đã cân bằng mới ghi nhận số lượng điều chỉnh vào báo cáo) 

N. Mua hàng

Số lượng sản phẩm nhập kho sau khi thao tác nhập hàng

N. Trả hàng

Tổng số lượng hàng nhận lại từ trả hàng trong khung thời gian thống kê

X. Điều chuyển

Số lượng sản phẩm kho xuất điều chuyển sang kho nhận

Được ghi nhận sau khi xác nhận xuất trên phiếu điều chuyển

Bán hàng

Tổng số lượng đã bán trong khung thời gian thống kê

X. Trả hàng

Tổng số lượng hàng đã xuất đi từ trả hàng nhập trong khung thời gian thống kê

Tồn cuối kì

Số tồn ở thời điểm kết thúc của khung thời gian thống kê

Giá trị cuối kì

Tổng giá trị hàng thời điểm cuối của khung thời gian thống kê.

Được tính bằng công thức:

Tổng số lượng tồn cuối kì x giá vốnLọc xem báo cáo

Các thao tác này sẽ hỗ trợ nhà bán hàng thiết lập các trường thông tin muốn được hiển thị trong báo cáo.

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

 • Lọc báo cáo theo điều kiện: 

Thêm các điều kiện lọc về sản phẩm, lô, kho để lọc ra các trường thông tin muốn xem trong bảng báo cáo. Bộ lọc bao gồm:

 • Sản phẩm

 • Loại sản phẩm

 • Nhà cung cấp

 • Biến thể

 • Nhóm sản phẩm

 • Chi nhánh

Ví dụ nhà bán hàng muốn xem số lượng hoàn trả trên đơn hàng của sản phẩm Giày búp bê B01005 trong tháng này, bạn thực hiện lọc Sản phẩm Giày búp bê B01005, chọn thời gian lọc là Tháng này


Bạn sẽ thấy sản phẩm này có 3 biến thể có số lượng hoàn trả. đổi trả trong tháng lần lượt là 2, 4 và 17 sản phẩm


Nhân bản/Xuất báo cáo 

Các thao tác khác nhà bán hàng có thể thực hiện với báo cáo lô hạn sử dụng là nhân bản và xuất dữ liệu.

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho

 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.Lưu ý:

Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file CSV và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống. Ví dụ: Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.