Báo cáo trả hàng sẽ thống kê lại các sản phẩm trong phiếu trả hàng cho nhà cung cấp, bao gồm sản phẩm trả, số lượng hàng trả và giá trị hàng trả

Nội dung

Tại trang quản trị, bạn chọn Báo cáo -> Báo cáo tồn kho -> Chọn Trả hàng

Gợi ý:
 Nhà bán có thể nhập tên báo cáo Trả hàng để tìm kiếm nhanh hơn


Lưu ý: 
 • Nhà bán hàng sử dụng chế độ Tồn kho cơ bản sẽ không xem được Báo cáo tồn kho
 • Đối tượng xem báo báo: Nhân viên quản lý kho được phân quyền quản lý báo cáo (Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc) và quyền xem dữ liệu báo cáo (Tất cả các kho hoặc Chỉ đọc dữ liệu ở kho được chỉ định)Giải thích các thuật ngữ

Mã phiếu trả hàng

Mã số phiếu trả hàng nhập

Sản phẩm 

Sản phẩm trong phiếu trả hàng cho nhà cung cấp

Biến thể

Biển thể của sản phẩm trong phiếu trả hàng cho nhà cung cấp

Số lượng

Số lượng trả cho nhà cung cấp

Chi phí

Giá trị của sản phẩm hoàn trả. 

Được tính bằng công thức “Số lượng hoàn trả x Đơn giá hoàn trả”


Lọc xem báo cáo

Bạn có thể tùy chỉnh lọc dữ liệu theo nhu cầu mong muốn bằng cách:

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian có sẵn

 • Lọc báo cáo theo khoảng thời gian tự chọn

 • Lọc báo cáo theo các điều kiện đơn hàng

Mỗi loại báo cáo sẽ có những điều kiện lọc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lọc thêm những thông tin khác để xem chi tiết hơn.

Các trường thông tin trong bộ lọc bao gồm:

 • Kho

 • Sản phẩm

 • Biến thể

 • Nhóm sản phẩm

Ví dụ bạn muốn xem số lượng sản phẩm Giày búp bê B01005 đã hoàn trả trong 2 tháng vừa qua là bao nhiêu, bạn chọn điều kiện lọc là Sản phẩm Giày Búp bê B01005


Lưu ý:

Nhà cung cấp trong mục sản phẩm và nhà cung cấp trong mục phiếu trả hàng là 2 thông tin khác nhau.

 • Nhà cung cấp trong mục sản phẩm thường là thương hiệu của sản phẩm

 • Nhà cung cấp trong phiếu trả hàng sẽ là cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho người bán được tạo và quản lý trong mục Nhà cung cấp. Xem thêm hướng dẫn Tạo và quản lý nhà cung cấp


Điều chỉnh cột trên báo cáo

Nhóm theo trường thông tin

Tương tự như tính năng pivot trong excel, thao tác nhóm là một thao tác được sử dụng để nhóm các hàng dữ liệu lại với nhau dựa trên một hoặc nhiều cột dữ liệu chung

Khi sử dụng nhóm, các hàng dữ liệu có giá trị giống nhau trong cột hoặc các cột được chỉ định sẽ được nhóm lại thành một hàng duy nhất trong báo cáo.

Ví dụ bạn muốn nhóm sản phẩm trả theo nhà cung cấp, bạn thực hiện chọn vào mục Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm

 

Chọn thêm Nhà cung cấp -> chọn Áp dụng

Kết quả: Nhà bán hàng sẽ xem được sản phẩm trả theo nhà cung cấp 


Gợi ý:

Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi vị trí của các cột thông tin để thông tin được sắp xếp hợp lý hơn, tạo ra sự thuận tiện trong việc đọc và hiểu thông tin trong báo cáo.
Để xắp xếp vị trí cột thông tin, nhà bán hàng thực hiện vào mục Chọn cột -> Nhấn giữ biểu tượng tùy chọn bên cạnh cột thông tin muốn thay đổi vị trí -> Giữ chuột vào kéo đến vị trí muốn hiển thịNhân bản/Xuất báo cáo 

Các thao tác khác nhà bán hàng có thể thực hiện với báo cáo lô hạn sử dụng là nhân bản và xuất dữ liệu.

 • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bảng báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Nhân bản -> Đặt tên cho bảng báo cáo mới

Bảng báo cáo mới nhân bản sẽ hiển thị trong mục báo cáo tồn kho

 • Xuất file: File báo cáo sau khi xuất ra sẽ được gửi về email nhà bán hàng đang đăng nhập trên trang admin Haravan.Lưu ý:
Báo cáo của bạn sẽ được xuất dưới định dạng file CSV và thời gian hiển thị sẽ theo múi giờ của hệ thống.
Ví dụ: Nếu múi giờ trên hệ thống Haravan của bạn là GMT+7, thời gian trong báo cáo sẽ được xuất theo múi giờ GMT+7.