Để tạo chữ ký email doanh nghiệp, Nhà bán hàng làm theo các bước:

  1. Đăng nhập vào trang https://mail.haravan.com/, nhập username và password cho email muốn tạo chữ ký.

  2. Sau khi đã đăng nhập, Nhà bán hàng chọn "Thiết lập cấu hình" --> "Các nhận diện"


  3. Chọn vào email muốn tạo chữ ký --> có mục chữ ký --> điền chữ ký muốn tạo vào.