Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần điều chuyển, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để điều chuyển được nhanh hơn. 


Bạn cần quan tâm:

  • Nhập file dữ liệu trong phiếu điều chuyển


Nhập file dữ liệu trong phiếu điều chuyển

Nhập file dữ liệu cũng tương đương tạo một phiếu điều chuyển, tuy nhiên ở số lượng lớn (tối đa 500 dòng sản phẩm/biến thể) & ít thủ công hơn. 


Cách thực hiện

1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Điều chuyển > Chọn Tạo điều chuyển.

2. Chọn Nhập file dữ liệu.

3. Tải file mẫu bằng cách chọn Tải về file csv hoặc xls. 

4. Trong file mẫu, bạn điền thông tin: SKU, Quantity (Số lượng) và để trống phần Price (Giá vốn cần điều chỉnh).

5. Sau khi điền thông tin, nhập file lên hệ thống bằng cách Chọn File > Chọn Nhập sản phẩm. 

6. Người bán chọn kho muốn điều chuyển và lý do (bắt buộc).

7. Chọn Lưu để tạo điều chỉnh.Lưu ý:

Hệ thống hỗ trợ nhập tối đa 500 dòng sản phẩm/biến thể trên file dữ liệu