Nếu người bán có quá nhiều sản phẩm cần điều chỉnh, thay vì tìm từng sản phẩm/biến thể, người bán chọn cách nhập file để điều chỉnh được nhanh hơn. 


Sự khác biệt giữa Nhập file kiểm kho và Nhập file điều chỉnh nhanh:

  • Nhập file kiểm kho sẽ so sánh chênh lệch và ghi đè lên tồn kho của sản phẩm; cần xác định số lượng tồn kho thực tế trước khi nhập file (có thể nhập số âm)
  • Nhập file điều chỉnh nhanh sẽ cộng thêm số tồn kho vào số tồn hiện tại. Nhà bán hàng có thể thực hiện điều chỉnh cả số âm và dương (có thể nhập số âm)


Lưu ý:Nhà bán hàng vui lòng không thực hiện chỉnh sửa format file dữ liệu (như xóa cột thông tin, chỉnh sửa font chữ hoặc size chữ tiêu đề cột,...)


MỤC LỤC


Nhập file dữ liệu trong phiếu kiểm kho


1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Kiểm kho > Chọn Tạo phiếu kiểm.

2. Chọn Kho cần điều chỉnh.


3. Chọn Nhập file danh sách

4. Tải file mẫu bằng cách chọn Tải về file csv hoặc xls. 

5. Trong file mẫu, cần điều chỉnh: SKU, Quantity (Số lượng sản phẩm mới muốn ghi đè lên số lượng cũ) và để trống cột giá (vui lòng không xóa cột thông tin trên file)

6. Sau khi điều chỉnh, nhập file lên hệ thống bằng Chọn File > Chọn Nhập sản phẩm. 


7. Chọn Hoàn tất kiểm kho. 


8. Chọn Cân bằng kho -> Xác nhận cân bằng kho để hoàn tất thao tác kiểm kho

 

Lưu ý 

  • Sau khi chọn hoàn tất kiểm kho, tồn kho vẫn chưa thay đổi, nhà bán hàng cần tiếp tục cân bằng và xác nhận cân bằng kho để tồn kho mới được ghi nhận
  • Hệ thống không nhận phép tính, hãy nhập file số nguyên. 

Nhập file dữ liệu khi thực hiện điều chỉnh nhanh

1. Trong admin Haravan, mục Quản lý tồn kho > Chọn Kiểm kho > Chọn Điều chỉnh nhanh

2. Chọn Kho cần điều chỉnh.

 

3. Chọn Nhập file danh sách

4. Tải file mẫu bằng cách chọn Tải về file csv hoặc xls. 

5. Trong file mẫu, cần điều chỉnh: SKU, Quantity (Số lượng tồn mới muốn cộng thêm vào số tồn cũ) và để trống cột giá (vui lòng không xóa cột thông tin trên file)

6. Sau khi điều chỉnh, nhập file lên hệ thống bằng Chọn File > Chọn Nhập sản phẩm. 

7. Chọn Điều chỉnh ngay -> Đồng ý (Bạn không cần thực hiện thao tác Cân bằng kho)