Sau khi bất kỳ một đơn hàng nào được ghi nhận dữ liệu trên Omnipower, đó có thể là đơn hàng tự tạo, đơn hàng trên website, đơn hàng POS,... thì Nhà bán hàng đều có thể xem lại chi tiết đơn hàng cũng như thực hiện các thao tác cần thiết cho đơn hàng.


Khi nhấp chọn vào một đơn hàng bất kỳ, Nhà bán hàng có thể xem được các thông tin chi tiết cho đơn hàng đó:


Nội dung


Chi tiết

Phần Chi tiết các thông tin chi tiết về đơn hàng, bao gồm thông tin chung, trạng thái giao hàng, trạng thái thanh toán,, sản phẩm, thông tin thanh toán, nhãn,...Lịch sử


Phần Lịch sử nằm dưới cùng của chi tiết đơn hàng, giúp Nhà bán hàng biết được các thông tin về thời gian đặt hàng, lịch sử thanh toán, lịch sử vận chuyển,...Nhà bán hàng cũng có thể thêm ghi chú cho lịch sử đơn hàng.  Ghi chú này hiển thị cho nội bộ nhân viên và không hiển thị đối với khách mua hàng.


ID đơn hàng


ID đơn hàng là một dãy số định danh, bao gồm 11 chữ số, giúp hệ thống nhận diện khách hàng.ID này là duy nhất, không trùng lặp, không thay đổi và do hệ thống tạo ngẫu nhiên, Nhà bán hàng không thể can thiệp vào.  


ID đơn hàng cũng được đồng bộ khi Nhà bán hàng xử lý đơn hàng và giao cho nhà vận chuyển. ID đơn hàng cũng được ghi nhận trên các hệ thống khi  đồng bộ các đơn hàng.


Chức năng hiển thị tồn kho chi tiết trong đơn hàng 

Chức năng hiển thị tồn kho trong đơn hàng chỉ hiển thị thông tin của 1 số kho đầu, không hiển thị hết tất cả các kho, các kho được hiển thị ưu tiên sort theo kho có số tồn cao nhất.