Thao tác của tất cả các tài khoản trên OmniPower đều được ghi nhận lại, nhằm hỗ trợ chủ shop theo sát hoạt động nhân viên của mình. 


Các thông tin được ghi nhận lại bao gồm:

  • Thêm, sửa, xóa, hiển thị, ẩn sản phẩm.
  • Thêm, sửa, xóa, ẩn bài viết.
  • Thêm, sửa, xóa, ẩn trang nội dung.
  • Nhập dữ liệu sản phẩm, khách hàng, giao diện.
  • Thêm, xóa, chọn làm tên miền chính.
  • Thêm khách hàng.


Để xem được phần lịch sử này, tại Trang quản trị Haravan →  truy cập mục Tổng quan → chọn Xem chi tiết ở tab Hoạt động.