Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, bạn cần tạo một nhóm vai trò bao gồm các phân quyền mà nhân viên có thể thao tác. Mỗi nhân viên sẽ được phân vào một vai trò (Nhóm vai trò) để thực thiện đúng phạm vi công việc của mình.

Haravan đã tạo sẵn mặc định 3 nhóm vai trò: Nhân viên cửa hàng, Cửa hàng trưởng, Quản trị viên. Bạn có thể thêm những nhóm vai trò khác hoặc chỉnh sửa các nhóm vai đã tạo của hệ thống theo hướng dẫn sau:


Thêm mới nhóm vai trò

Bước 1 Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Cấu hình -> chọn Vai trò


Bước 2 Nhấn Tạo vai trò


Bước 3 Bổ sung Tên nhóm (Bắt buộc), Mã nhóm (Bắt buộc) và Ghi chú (Không bắt buộc)


Lưu ý: 
 • Mã nhóm một khi đã tạo sẽ không thể chỉnh sửa.


Bước 4 Ở phần tuỳ chỉnh quyền, nếu muốn phân cho nhóm mới toàn quyền truy cập các tính năng, bạn hãy giữ nguyên trạng thái mặc định là Toàn quyền quản trị OmniPower (chưa bao gồm quyền cài app và thêm nhân viên).

Nếu muốn nhóm vai trò có quyền cài app và phân quyền cho nhân viên, bạn chọn thêm Có quyền cài app và tạo nhân viên.


Bước 5: Nếu muốn tuỳ chỉnh các quyền theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp, hãy bấm bỏ chọn toàn quyền quản trị OmniPowersau đó, bạn chọn các loại quyền trong danh sách quyền Haravan cung cấp.


Để có thể phân quyền một cách chuẩn xác, đúng mong muốn, việc hiểu rõ các loại quyền là vô cùng cần thiết.

Phân loại

Quyền quản trị viên trong Haravan bao gồm hai loại quyền:

Loại 1: Quyền Tính năng

Quyền tính năng là quyền được thao tác trên các tính năng của admin Haravan.
Nhóm quyền này bao gồm ba loại lựa chọn tùy chỉnh quyền:

 • Không có quyền: không có quyền hạn thao tác cho tính năng.

 • Chỉ đọc: có thể xem nhưng không chỉnh sửa được.

 • Đọc và ghi: có thể xem, thêm, chỉnh sửa, xóa và các thao tác quản lý khác. Đây được xem là quyền đầy đủ nhất cho quản lý tính năng.

Các mục trong quyền tính năng bao gồm:

 • Cửa hàng của bạn: Cấp quyền thực hiện quản lý và điều chỉnh những chức năng liên quan đến cửa hàng như Đơn hàng, Vận chuyển, Sản phẩm, Khách hàng, Tồn kho, Sổ quỹ, Công nợ Khuyến mãi, Báo cáo, Ứng dụng.

 • Tồn kho: Cấp quyền thực hiện các nghiệp vụ quản lý tồn kho.

 • Website của bạn: Cấp quyền thực hiện chỉnh sửa các thành phần của website bán hàng như Menu, Nội dung, Tên miền, Cấu hình, Giao diện.

 • Kênh bán hàng: Cấp quyền quản lý các kênh bán hàng như website, Harasocial, sàn thương mại điện tử,...

 • Cấu hình: Cấp quyền điều chỉnh cấu hình gian hàng Omnipower.

Loại 2: Quyền Xem Dữ liệu 

Quyền xem dữ liệu là quyền can thiệp đến các tính năng có dữ liệu. Quyền xem dữ liệu chỉ được kích hoạt khi quyền tính năng được kích hoạt (tùy chỉnh Chỉ đọc hoặc Đọc và ghi).

Dữ liệu bao gồm hai tùy chỉnh quyền:

 • Tất cả: Quản trị viên có thể thao tác trên dữ liệu của tất cả địa chỉ trên trang admin Haravan.

 • Được chỉ định: Quản trị viên chỉ có thể thao tác đối trên dữ liệu của các chi nhánh tài khoản được chỉ định (theo địa chỉ mà quản trị viên được phép quản lý).

Các mục trong quyền xem dữ liệu bao gồm:

 • Đọc giá vốn.

 • Dữ liệu đơn hàng.

 • Dữ liệu báo cáo: Có thể phân quyền cho nhân viên xem báo cáo theo kho được chỉ định hoặc xem báo cáo của tất cả các kho.

 • Dữ liệu sổ quỹ.

 • Dữ liệu phiếu vận chuyển và bàn giao.

 • Dữ liệu phiếu biên bản hoàn hàng.

 • Dữ liệu điều chuyển tồn kho.

 • Dữ liệu điều chỉnh tồn kho.

 • Dữ liệu phiếu đặt hàng.

 • Dữ liệu địa chỉ.


Loại 3: Quyền Xuất Dữ liệu

Quyền xuất dữ liệu là quyền can thiệp đến khả năng xuất dữ liệu của các quyền tính năng. Tương tự với quyền xem dữ liệuquyền xuất dữ liệu chỉ được kích hoạt khi quyền tính năng được kích hoạt (tùy chỉnh Chỉ đọc hoặc Đọc và ghi).

Xuất dữ liệu bao gồm hai tùy chỉnh quyền:

 • Có quyền: Cho phép xuất dữ liệu

 • Không có quyền: Không cho phép xuất dữ liệu

Các mục trong quyền xuất dữ liệu bao gồm;

 • Xuất đơn hàng

 • Xuất sản phẩm

 • Xuất khách hàng

 • Xuất sổ quỹ

 • Xuất phiếu vận chuyển.

 • Xuất phiếu 

 • Xuất phiếu kiểm kho

 • Xuất phiếu điều chuyển

 • Xuất lịch sử tồn kho

 • Xuất báo cáo

Bước 6: Khi hoàn tất thiêt lập quyền cho nhóm vai trò, bạn chọn Lưu để hoàn tất.


Chỉnh sửa nhóm vai trò

Bước 1: Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Cấu hình và chọn Nhóm vai trò. Bấm vào tên nhóm vai trò bạn cần chỉnh sửa. 

Bước 2: Chỉnh sửa Tên, Ghi chú hoặc thêm bớt các quyền cho nhóm vai trò -> Chọn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý
 • Mã nhóm vai trò không thể chỉnh sửa

Xoá nhóm vai trò

Lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể xoá những nhóm vai trò mà bạn mới tạo.
 • Những nhóm vai trò mặc định đã được tạo từ trước (Nhân viên cửa hàng, cửa hàng trưởng, quản trị viên) không thể xoá.


Bước 1: Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Cấu hình và chọn Nhóm vai trò. Bấm vào biểu tượng xoá màu đỏ ở phía bên tay phải của nhóm vai trò bạn cần xoá.


Bước 2: Chọn Tiếp tục để xác nhận xoá nhóm vai trò.