Nhà bán hàng có thể thực hiện thay đổi tên của các phương thức thanh toán đã thêm vào trang check outThay đổi tên hiển thị các ví điện tử/cổng thanh toán trực tuyến

Để thực hiện thay đổi tên ví điện tử hoặc cổng thanh toán trực tuyến, nhà bán hàng thực hiện:

1. Vào mục Cấu hình, chọn Phương thức thanh toán

2. Nhà bán hàng chọn Thao tác bên cạnh phương thức cần chỉnh sửa -> chọn Chỉnh sửa 


3.  Thực hiện thay đổi tên và chọn Lưu để hoàn tấtThay đổi tên và nội dung hướng dẫn thanh toán của phương thức thanh toán khác

Để thực hiện thay đổi tên phương thức thanh toán hoặc nội dung hướng dẫn thanh toán, nhà bán hàng thực hiện:

1. Vào mục Cấu hình và chọn Phương thức thanh toán

2. Tại mục Phương thức thủ công, bạn chọn Thao tác bên cạnh phương thức -> chọn Chỉnh sửa

3. Thay đổi tên hoặc nội dung hướng dẫn thanh toán -> chọn Lưu để hoàn tấtLưu ý: Nếu nhà bán hàng đã thực hiện thay đổi nhưng trên trang thanh toán vẫn chưa được cập nhật, nhà bán hàng có thể thực hiện xóa cache hoặc tắt phương thức thanh toán này và thực hiện kết nối lại

Để ngắt và kết nối lại phương thức thanh toán khác, nhà bán hàng thực hiện chọn Chỉnh sửa tại phương thức thanh toán muốn ngắt kết nối và chọn Tắt

Để kết nối lại phương thức thanh toán, nhà bán hàng thực hiện:

1. Tại mục phương thức thanh toán khác, nhà bán hàng thực hiện chọn phương thức thanh toán muốn kết nối lại

2. Thực hiện nhập lại tên phương thức thanh toán và nội dung hướng dẫn thanh toán -> chọn Lưu để hoàn tất