Trong quá trình bán hàng, nhà bán hàng đôi khi sẽ phải chi tiền để thanh toán cho một số khoản như trả phí giao hàng cho shipper, trả tiền hàng cho nhà cung cấp,...Để ghi nhận các khoản chi này vào báo cáo, nhà bán hàng cần thực hiện tạo phiếu chi trên màn hình bán hàng Retail

Tìm hiểu về Sổ quỹ quản lý thu chi↗

Nội dung


Hướng dẫn tạo phiếu chi 

Để thực hiện tạo phiếu chi, nhà bán hàng thao tác:

1. Tại mục menu bên trái, bạn chọn Tạo phiếu chi 

2. Chọn nguồn tiền chi: Tiền mặt hoặc ngân hàng

3. Nếu chọn nguồn tiền là Ngân hàng, nhà bán hàng cần chọn Tài khoản đã thực hiện thao tác chi

Tips:

Bạn có thể cập nhật lại thông tin tài khoản bằng cách chọn Cập nhật

4.  Chọn lý do chi. Nếu lý do chi chưa có trong danh sách, có thể thêm lý do chi mới. 

5. Chọn đối tượng nhận tiền -> Tên đối tượng nhận. Trong trường hợp đối tượng nhận của bạn không có trên hệ thống, bạn có thể chọn đối tượng là Khác và tạo mới một đối tượng mới để nộp tiền.  

6. Thêm số tiền muốn chi

7. Nếu muốn ghi nhận khoản chi này vào "chi phí khác" trên báo cáo kết quả kinh doanh thì bạn chọn Ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh

8. Chọn Phương thức thanh toán (nếu chọn nguồn tiền là Ngân hàng): Thẻ hoặc Chuyển khoản

9. Thêm thông tin chứng từ để nhà bán hàng có thể dễ dàng đối chiếu với phiếu chi (nếu có)

10. Chọn Lưu để tạo phiếu chi

Các phiếu chi sau khi được tạo từ Hararetail sẽ được ghi nhận vào mục Sổ quỹ tại admin Haravan 

Sổ quỹ trên trang quản trị MyHaravan


Hướng dẫn tạo phiếu thu

Để thực hiện tạo phiếu thu, nhà bán hàng thao tác:

1. Chọn biểu tượng menu ở góc phải màn hình -> Chọn mục Tạo phiếu thu

2. Chọn nguồn tiền thu: Tiền mặt hoặc Ngân hàng

3. Nếu chọn nguồn tiền là Ngân hàng, nhà bán hàng cần chọn Tài khoản đã thu tiền


Tips:

Bạn có thể cập nhật lại thông tin tài khoản bằng cách chọn Cập nhật


4. Chọn lý do thu. Nếu lý do chi chưa có trong danh sách, có thể thêm lý do chi mới. 


5. Chọn đối tượng nộp tiền -> Tên đối tượng nộp

Trong trường hợp đối tượng nhận của bạn là Khách hàng hoặc Khác và chưa có trên hệ thống, bạn có thể chọn đối tượng là Khác và tạo mới một đối tượng mới để nộp tiền.
6. Thêm số tiền đã thu


7. Nếu muốn ghi nhận khoản chi này vào "chi phí khác" trên báo cáo kết quả kinh doanh thì bạn chọn Ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh

Nếu bạn thực hiện tạo phiếu thu nhận từ nhà cung cấp (ví dụ khi thực hiện trả hàng nhập), bạn cần chọn Ghi nhận vào công nợ (chỉ hiện khi chọn đối tượng nhận là nhà cung cấp) để hệ thống ghi nhận công nợ cho nhà cung cấp

8. Thêm thông tin chứng từ để nhà bán hàng có thể dễ dàng đối chiếu với phiếu thu

9. Chọn Lưu để tạo phiếu thu


Các phiếu thu sau khi được tạo từ Hararetail sẽ được ghi nhận vào mục Sổ quỹ tại trang quản trị MyHaravan