Giá vốn có thể hiểu là tập hợp tất cả các chi phí nhà bán hàng cần phải bỏ ra để nhập được sản phẩm mới vào kho. Với chế độ quản lý giá vốn theo phương pháp bình quân gia quyền, mỗi lần nhập kho, giá vốn của sản phẩm có thể biến động do sự thay đổi của các loại chi phí. 

Nội dung


Cách tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân gia quyền


Phương pháp tính giá vốn hàng bán mà Haravan sử dụng là phương pháp Bình quân gia quyền, hiện là phương pháp tính giá vốn phổ biến nhất mà các phần mềm tân tiến ngày nay đang áp dụng.

Theo phương pháp tính này, mỗi lần nhập hàng thì giá vốn sẽ được tính lại theo công thức:

MAC = ( A + B ) / C

Với:

  • MAC: Giá vốn của sản phẩm sau khi thực hiện nhập hàng

  • A: Giá trị kho hiện tại trước nhập = Số tồn kho trước khi nhập hàng * giá vốn sản phẩm (biến thể) trước khi nhập hàng

  • B: Giá trị kho nhập mới = (Số tồn mới nhập kho * giá nhập kho) + các chi phí nhập hàng

  • C: Tổng tồn = Tồn trước nhập + tồn sau nhập

Ví dụ: Sản phẩm A có số lượng là 100, giá vốn bằng 100.000 VNĐ, có tổng giá trị tồn bằng 10.000.000 VNĐ.  Nhà bán hàng thực hiện nhập thêm 10 sản phẩm nữa với tổng giá trị nhập hàng là 1.150.000 VNĐ. Giá vốn sản phẩm lúc này sẽ được tính như sau:

Giá vốn sản phẩm sau khi nhập hàng = (1.150.000 + 10.000.000) / 110 = 101.364


Chú ý: Phương pháp bình quân gia quyền chỉ hỗ trợ ở chế độ quản lý tồn kho nâng cao trên Haravan

Một số câu hỏi thường gặp

1. Khi nhập hàng, nhà bán hàng không cần nhập đơn giá sản phẩm được không?

Khi tạo phiếu đặt hàng, nhập hàng, hệ thống sẽ tự động lấy giá vốn tại thời điểm đó của sản phẩm/biến thể. Nếu nhà cung cấp không có sự thay đổi gì về đơn giá sản phẩm, nhà bán hàng không cần thiết phải thay đổi thông tin này.

2. Nếu nhà bán hàng thay đổi đơn giá mới khi nhập hàng thì giá vốn sẽ được tính như thế nào?

MAC = ( A + B ) / C

Với:

  • MAC: Giá vốn của sản phẩm sau khi thực hiện nhập hàng
  • A: Giá trị kho hiện tại trước nhập = Số tồn kho trước khi nhập hàng * giá vốn sản phẩm/ biến thể trước khi nhập hàng
  • B: Giá trị kho nhập mới = Số tồn mới nhập kho * giá nhập kho đã tính thêm chi phí nhập hàng
  • C: Tổng tồn = Tồn trước nhập + tồn sau nhập

3. Với phiếu nhập hàng có nhiều sản phẩm/biến thể thì hệ thống sẽ tính chi phí nhập hàng cho từng loại sản phẩm/biến thể như thế nào?

Chi phí nhập hàng sẽ phân chia dựa trên tỉ lệ giữa giá trị của từng sản phẩm/biến thể trên tổng tiền hàng.

Ví dụ: Đơn hàng có chi phí nhập là 100.000 và trong đơn có 2 sản phẩm


Trong đó, tỉ lệ giá trị của sản phẩm 1 trên tổng đơn hàng là 44.44% = 800.000 (tổng thành tiền của sản phẩm) / 1.800.000 (tổng tiền hàng). Chi phí nhập hàng của sản phẩm 1 sẽ bằng tỉ lệ vừa tính * tổng chi phí nhập hàng (!) (44.44% * 100.000) = 44.444

(!) Tổng chi phí nhập hàng sẽ bao gồm 2 loại chi phí là chi phí trả cho nhà cung cấp và chi phí nhập khác


Nhà bán hàng sẽ thấy chi phí nhập của sản phẩm này sẽ bằng tổng thành tiền của sản phẩm và chi phí nhập hàng 844.444. Chi phí nhập hàng cho sản phẩm số 2 cũng sẽ được tính tương tự như trên.


4. Làm sao để chuyển đổi sang phương pháp quản lý giá vốn cố định?

1. Vào menu Cấu hình > Cấu hình chung

2. Tại mục Quản lý sản phẩmBạn thực hiện chuyển đổi phương pháp quản lý giá vốn tại đây

Chú ý: chỉ có chủ shop mới có thể thay đổi phương pháp quản lý giá vốn của cửa hàng