Mỗi nhà vận chuyển sẽ có cách ghi nhận các trạng thái vận chuyển đơn hàng khác nhau. Do đó, bài viết dưới đây sẽ là tổng hợp các trạng thái đó để khách hàng có thể sẽ nhận biết là các trạng thái đơn hàng của mình bên nhà vận chuyển sẽ được hiển thị như thế nào. 

  1. VNPost:

Trạng thái HRV / VNPost

Ký tự 

Chờ lấy hàng

20

Đang lấy hàng

Không map

Đang giao hàng

Không map

Chuyển hoàn

170

Hủy

60,61,62

Đã giao hàng

100

Chờ chuyển hoàn

161

Không gặp khách

Không map

Chưa nhận

110

Đã nhận

120

  1. Giao hàng nhanh (GHN):

Trạng thái vận đơn HRV / GHN 

GHN

Chờ lấy hàng

ready_to_pick

Đang lấy hàng

picking

Đang giao hàng

delivering

Đang giao hàng

storing

Chuyển hoàn

return

Chuyển hoàn

returned

Hủy

cancel

Đã giao hàng

delivered

Chờ chuyển hoàn

waiting_to_return

Không map

delivery_fail

Không gặp khách

Không map

Chưa nhận

money_collect_delivering

Đã nhận

Check theo biến ngày chuyển tiền

  1. ViettelPost 2018:

Trạng thái vận đơn HRV / Viettel 

Ký tự 

Viettel 

Chờ lấy hàng

-100

New order created, not approved

Đang đi lấy

104

Deliver to Receiver Postman

Hủy

107

Partner request cancel order via API

Đang giao hàng

500

Deliver to Delivery Postman


508

Delivering

Đã giao hàng

501

Successful-Delivering success

Chuyển hoàn

504

Successful-Delivering back to Customer

Chờ chuyển hoàn

505

Inventories-Delivering back to Receiver Post Office

Gửi chấp thuận đơn đặt hàng trả lại của Bưu điện

515

Delivering Post Office return order approval

Không gặp khách

506

Inventories-No pick up Customer


Ngoài ra còn có các ký tự khác như sau: 


Ký tự 

Viettel

 Giải thích 

-108

Orders sent at the post office

Đơn hàng gửi tại bưu điện 

-109

Orders have been sent at collection points

Đơn hàng đã được gửi tại các điểm thu tiền 

-110

Orders are handed over by post office

Đơn hàng được chuyển qua bưu điện

100

Receiving customer's order Viettel Post processing order

Tiếp nhận đơn hàng của khách hàng Viettel Post xử lý đơn hàng

101

ViettelPost request customer cancel order

ViettelPost yêu cầu khách hàng hủy đơn hàng

102

Order on processing

Đơn hàng đang được xử lý

103

Deliver to Post Office Viettel Post processing order

Giao cho Bưu điện Viettel Post xử lý đơn hàng

105

Postman received order

Bưu tá nhận đơn đặt hàng

106

Partner request recuperate order

Yêu cầu đối tác khôi phục đơn hàng

200

Received from Postman-Receiving Post Office

Nhận từ bưu tá - Nhận bưu điện 

201

Cancel key in delivery note

Hủy khóa trong phiếu giao hàng

202

Correct delivery note

Phiếu giao hàng chính xác

300

Close delivery file

Đóng tệp giap hàng

301

Close delivery pack Deliver from"

Đóng gói giao hàng Giao từ "

302

Close delivery mail track Deliver from"

Đóng theo dõi thư gửi Giao hàng từ "

303

Close delivery truck lane Deliver from"

Đóng giao hàng làn xe tải Giao hàng từ”

400

Receiving income file Receive at"

Nhận hồ sơ thu nhập Nhận tại "

401

Receiving pocket bag Receive at"

Nhận túi Nhận tại”

402

Receiving mail track Receive at"

Theo dõi thư Nhận tại "

403

Receiving truck lane Receive at"

Nhận làn xe tải Nhận tại”

502

Delivering back to Receiver Post Office

Gửi lại cho người nhận Bưu điện

503

Cancel-Customer's requirement

Hủy-Yêu cầu của khách hàng

507

Inventories-Customer pick up at Pos Office

Hàng tồn kho-Nhận khách hàng tại Bưu điện

509

Delivering to other Post Office

Giao cho Bưu điện khác

510

Cancel delivering

Hủy giao hàng

550

Request Deliver Post Office resend

Yêu cầu Chuyển phát Bưu điện gửi lại


4. Giao hàng tiết kiệm (GHTK): 

Trạng thái vận đơn HRV / GHTK

Ký tự

GHTK

Chờ lấy hàng

1

Chờ lấy hàng

Đang đi lấy

2

Đang đi lấy

Đang giao hàng

3

Đang giao hàng

Đã giao hàng

4

Đã giao hàng

Hủy

5

Hủy

Chuyển hoàn

6

Chuyển hoàn

Không gặp khách

8

Không gặp khách

Chờ chuyển hoàn

9

Chờ chuyển hoàn


Các lỗi thường gặp tại GHTK: 


Lỗi

Nguyên nhân

Cách chỉnh sửa

Mã vận đơn #.... đã tồn tại....

OrderNumber bị trùng

- 1 tài khoản kết nối nhiều shop

- Tài khoản đó tạo đơn nên vô tình trùng order number

- HRV tạo đơn sang bị vượt quá thời gian

- Bấm giao lần nữa, nếu đã có đơn bên GHTK và đúng đơn đặt đó hệ thống sẽ tự cập nhật lại.

- Trong trường hợp Vẫn bị lỗi có thể là do 1 tài khoản nhưng sử dụng cho nhiều shop. Giải pháp khắc phục là bạn hủy đơn và thực hiện chỉnh sửa Bắt đầu bằng trong Cấu Hình Chung và thực hiện giao lại.