Để có thể sử dụng SSL ngoài, trước tiên bạn cần phải có các chứng chỉ CRT và Private Key để Haravan có thể tích hợp vào website cho bạn. Lưu ý rằng 2 chứng chỉ này phải khớp với nhau thì mới hợp lệ.

Trước tiên bạn cần phải khai báo chứng chỉ số tới hãng, nếu chưa thực hiện, bạn có thể xem theo hướng dẫn sau:

Sau khi khai báo hoàn tất, bạn sẽ nhận được 3 chứng chỉ bao gồm: CRT, CA và Private Key

Bạn có thể check xem CRT và PRIVATE KEY có match với nhau không tại một trong 2 địa chỉ sau:

Bài viết dưới đây sẽ hỗ trợ bạn sử dụng website sslchecker để check CRT và PRVIVATE KEY nhé.

Bước 1: Truy cập website để kiểm tra

Truy cập vào website sau để kiểm tra key: https://www.sslchecker.com/matcher

Bước 2: Chuẩn bị cặp key để so sánh

Bạn cần có cặp key là CRT và Private key để so sánh sự trùng khớp

Bước 3: So sánh cặp key

Khi cặp key trùng nhau sẽ cho thông báo: Private Key match SSL

Còn nếu sai thì sẽ cho thông báo: Data you've entered doesn't seem to be either CSR or private key