Việc trích xuất dữ liệu là một trong những yêu cầu cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng có thể xuất danh sách đơn hàng chỉ bằng một số thao tác đơn giản. 


Nội dung


Xuất đơn hàng theo bộ lọc hiện tại 

Để xuất đơn hàng theo bộ loc, Nhà bán hàng thực hiện như sau: 

1. Tại Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.

2. Nhà bán hàng sử dụng bộ lọc để lọc ra các đơn hàng cần xuất.

3. Nhấp chọn biểu tượng ba chấm bên cạnh ô Tạo đơn hàng -> Xuất dữ liệu đơn hàng.

4. Trong cửa sổ Xuất đơn hàng hiện ra, chọn Theo bộ lọc hiện tại.


5. Chọn định dạng file. Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng 2 định dạng CSV và Excel.

6. Nhấp chọn Xuất lịch sử giao dịch hoặc Xuất đơn hàng. Hệ thống sẽ gửi file kết xuất qua email mà Nhà bán hàng đăng ký.

Lưu ý: Nhà bán hàng cũng có thể làm tương tự cho các trường hợp xuất đơn hàng theo:

 • Trang hiện tại (Nhà bán hàng chú ý số lượng hiển thị trên một trang).
 • Tất cả đơn hàng (trường hợp này Nhà bán hàng không cần lọc qua điều khiển lọc).
 • Đơn hàng được chọn

Xuất đơn hàng theo tháng hoặc quý

Để xuất đơn hàng theo tháng hoặc quý, Nhà bán hàng thực hiện như sau: 

1. Tại Trang quản trị -> Đơn hàng -> Tất cả đơn hàng.

2. Nhấp chọn Xuất dữ liệu.

3. Trong cửa sổ Xuất đơn hàng hiện ra, chọn Theo tháng hoặc quý.

4. Nhà bán hàng chỉnh sửa thời gian cần xuất theo tháng hoặc theo quý.

 

5. Chọn định dạng file. Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng 2 định dạng CSV và Excel.

6. Nhấp chọn Xuất lịch sử giao dịch hoặc Xuất đơn hàng. Hệ thống sẽ gửi file kết xuất qua email mà Nhà bán hàng đăng ký.Các trường thông tin khi Xuất đơn hàng


Trường thông tin

Diễn giải

Lưu ý

Ví dụ

Mã đơn hàng

Mã đơn hàng

 

#100016

Email

Email của khách đặt hàng  

 

 

Tình trạng thanh toán

Tình trạng thanh toán được tại thời điểm xuất dữ liệu

 

 

Thời gian thanh toán

Thời điểm đơn hàng được xác nhận thanh toán

 

 

Người xác nhận thanh toán

Quản trị viên thực hiện xác nhận thanh toán

 

 

Tình trạng giao hàng

Tình trạng giao hàng được tại thời điểm xuất dữ liệu

 

 

Thời gian giao hàng

Thời điểm đơn hàng được ghi nhận "Đã giao hàng"

 

 

Nhận Email quảng cáo

Nhận một trong hai giá trị:

 • : Khách hàng có nhận email quảng cáo
 • Không: Khách hàng không nhận email quảng cáo

 

 

Tiền tệ

Đơn vị tiền tệ của đơn hàng

 

VND

Tổng tiền

Tổng tiền hàng

 

 

Phí vận chuyển

Phí vận chuyển mà Khách mua hàng phải trả

 

 

Taxes

Thuế

Mặc định của hệ thống là 0

 

Tổng cộng

Tổng thanh toán của đơn hàng

 

 

Mã khuyến mãi

Mã khuyến mãi được Khách mua hàng sử dụng (nếu có)

 

 

Số tiền giảm

Khoản khuyến mãi mà Khách mua hàng được chiết khấu

 

 

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển mà Khách mua hàng sử dụng cho đơn hàng

 

Giao hàng tận nơi

Ngày đặt hàng

Thời gian đặt hàng

Thời gian ở file sẽ cần cộng thêm 7h mới khớp với thời gian hiển trị trên trang quản trị MyHaravan

 

Người tạo

Nếu đơn hàng được tạo trong Trang quản trị, trường thông tin ghi nhận nhân viên tạo đơn hàng,

 

 

Số lượng sản phẩm

Tổng số lượng sản phẩm có trong đơn hàng

 

 

Tên sản phẩm

Tên sản phẩm trong đơn hàng

 

 

Thuộc tính 1

Tên thuộc tính 1 của sản phẩm trong đơn hàng

 

 

Giá trị thuộc tính 1

Giá trị thuộc tính 1, tương ứng với thuộc tính 1

 

 

Thuộc tính 2

Tên thuộc tính 2 của sản phẩm trong đơn hàng

 

 

Giá trị thuộc tính 2

Giá trị thuộc tính 2, tương ứng với thuộc tính 2

 

 

Thuộc tính 3

Tên thuộc tính 3 của sản phẩm trong đơn hàng

 

 

Giá trị thuộc tính 3

Giá trị thuộc tính 3, tương ứng với thuộc tính 3

 

 

Giá sản phẩm

Giá bán của sản phẩm

 

 

Giá so sánh sản phẩm

Giá so sánh của sản phẩm (nếu có)

Nếu không có giá sản phẩm, hệ thống ghi là 0

 

Mã sản phẩm

SKU của sản phẩm/biến thể

 

 

Yêu cầu giao hàng

 • Yes: giao hàng
 • No: Nhận tại cửa hàng

 

 

Lineitem taxable

 • Yes: chịu thuế
 • No: Không chịu thuế

 

 

Tình trạng giao hàng của sản phẩm

Tình trạng giao hàng của sản sản phẩm

 

 

Tên người thanh toán

 

 

 

Billing Street

 

 

 

Địa chỉ thanh toán

 

 

 

Billing Address2

 

 

 

Billing Company

 

 

 

Billing Zip

 

 

 

Tỉnh/TP thanh toán

 

 

 

Quốc gia

 

 

 

Số điện thoại thanh toán

 

 

 

Tên người nhận

 

 

 

Shipping Street

 

 

 

Địa chỉ nhận hàng

 

 

 

Shipping Address2

 

 

 

Shipping Company

 

 

 

Shipping Zip

 

 

 

Phường/Xã nhận hàng

 

 

 

Quận/Huyện nhận hàng

 

 

 

Tỉnh/TP nhận hàng

 

 

 

Quốc gia

 

 

 

Số điện thoại

 

 

 

Ghi chú

Ghi chú cho đơn hàng

 

 

Thuộc tính

Thuộc tính của đơn hàng

 

 

VAT

Thuế VAT

Mặc định của hệ thống là 0

 

Thời gian hủy

Thời gian đơn hàng bị hủy (nếu có)

 

 

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán cho đơn hàng

 

 

Payment Reference

Đường dẫn tham chiếu của phương thức thanh toán


 

Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả lại cho Khách mua hàng

 

 

Hãng

 

 

 

Id

ID (mã số định danh) của đơn hàng

 

1046668256

Tags

 

 

 

Risk Level

 

 

 

Người xác thực

Nhân viên xác thực đơn hàng

 

 

Ngày xác thực

Thời điểm đơn hàng được xác thực

 

 

Ngày lưu trữ

Thời điểm đơn hàng được lưu trữ

 

 

Trạng thái lưu trữ

 • Yes: đơn hàng được lưu trữ 
 • No: đơn hàng không lưu trữ

 

 

Ngày hủy

Thời điểm hủy đơn hàng

 

 

Trạng thái hủy

 • Yes: đơn hàng đã hủy
 • No: đơn hàng không hủy

 

 

Lý do hủyBao gồm các lý do: 
 • Khách hàng đổi ý

 • Thanh toán bị từ chối

 • Đơn hàng giả mạo

 • Hết hàng

 • KhácGhi chú hủyGhi chú thêm khi hủy đơn

Kho bán

Kho bán hàng

 

 

Kênh bán hàng

Kênh bán hàng
Các trường thông tin khi Xuất lịch sử giao dịch

Trường thông tin

Diễn giải

Lưu ý

Ví dụ

OrderId

ID (mã số định danh) của đơn hàng

 

 

OrderName

Mã đơn hàng

 

 

Kind

Tình trạng thanh toán của đơn hàng

Một đơn hàng luôn có trạng thái thanh toán cơ bản là “Chờ xử lý”.


Nếu đơn hàng được xác nhận thanh toán, dữ liệu có thêm một dòng với trạng thái thanh toán là “Xác nhận thanh toán”.

 

GateWay

Phương thức thanh toán

 

 

Date

Ngày thanh toán

 

 

Status

 

 

 

Amount

Tổng giá trị đơn hàng

 

 

Currency

Đơn vị tiền tệ của đơn hàng

 

 

CardType

Loại thẻ thực hiện giao dịch thanh toán

 

 

HaravanPaymentTransaction

Giao dịch thanh toán từ Haravan

 

181115140181000204084

ExternalPaymentTransaction

Giao dịch thanh toán từ bên thứ ba