Lưu ý: Để có thể đăng nhập vào bán hàng, nhà bán bắt buộc phải cấu hình đầy đủ các bước dưới đây


Nội dung


Thêm tài khoản nhân viên

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình.

2. Chọn Nhân viên.

3. Ở Danh sách tài khoản, chọn Thêm tài khoản.

4. Điền Họ và tênEmail của nhân viên.

5. Bấm Lưu để hoàn tất. Email mời tham gia vào trang quản trị sẽ được gửi đến email của nhân viên

6. Nhân viên cần Chấp nhận lời mời tham gia vào cửa hàngtạo mật khẩu cho tài khoản đăng nhập của mình


Thêm vai trò cho tài khoản nhân viên vừa được tạo

Để nhân viên có thể truy cập và thao tác trên các mục tính năng trong trang quản trị MyHaravan, nhà bán hàng cần thực hiện gắn nhóm vai trò đã tạo cho tài khoản nhân viên

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Cấu hình

2. Chọn Nhân viên

3. Ở Danh sách tài khoản, chọn Tên nhân viên vừa tạo

4. Thực hiện thêm vai trò cho tài khoản nhân viên trong mục Vai trò


Gợi ý:  Bạn có thể chọn Tạo vai trò để tạo một nhóm quyền mới. Xem thêm hướng dẫn Tạo nhóm vai trò tại đây


5. Bấm Lưu để hoàn tấtLưu ý: 
  • Một nhân viên có thể có nhiều nhóm vai trò.


Thêm tài khoản nhân viên vào địa chỉ cửa hàng

Việc phân công tài khoản nhân viên vào cửa hàng sẽ cho phép nhân viên có thể xem được dữ liệu sản phẩm, đơn hàng cũng như thực hiện các thao tác điều  chuyển giữa các kho, điều chỉnh , kiểm  kho,..

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Cấu hình

2. Chọn Địa chỉ

3. Chọn Địa chỉ cửa hàng để thêm tài khoản nhân viên vào

4.Ở phần Phân công, tìm kiếm và chọn thêm tài khoản nhân viên

5. Bấm Lưu để hoàn tất


Hướng dẫn xóa tài khoản nhân viên

Khi có nhân viên nghỉ việc, bạn có thể thực hiện xóa tài khoản nhân viên khỏi trang quản trị để đảm bảo tính bảo mật

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn mục Cấu hình

2.  Chọn Nhân viên

3. Kế bên phần Danh sách tài khoản, tìm Tên nhân viên cần xóa.

4. Bấm biểu tượng Thùng rác và chọn Xóa


Hướng dẫn thay đổi địa chỉ phân công cho tài khoản

Khi nhân viên điều chuyển cửa hàng, bạn cần thực hiện xóa tài khoản nhân viên chi nhánh cũ và thêm tài khoản vào chi nhánh mới

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn mục Cấu hình

2. Chọn Địa chỉ và kho hàng 

3. Chọn Địa chỉ cửa hàng mà nhân viên đang trực thuộc

4. Ở phần Phân công, bấm “x” ngay Tên nhân viên chuyển cửa hàng

5. Bấm Lưu để hoàn tất

6.Quay lại trang Địa chỉ, chọn Địa chỉ cửa hàng mà nhân viên sẽ chuyển đến.

7. Ở phần Phân công, tìm kiếm Tên nhân viên chuyển công tác và chọn.

8. Bấm Lưu để hoàn tất