Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, người bán có thể tạo nhóm tài khoản theo vai trò của nhân viên và tùy chọn những quyền mà nhân viên được phép thực hiện bằng tính năng tạo nhóm tài khoản. Mỗi nhân viên sẽ được phân vào một Nhóm tài khoản hay nhóm phân quyền để thực hiện đúng phạm vi công việc của mình.

Haravan hỗ trợ tính năng tùy chỉnh quyền cho từng nhóm tài khoản với các nhóm quyền khác nhau tùy theo quyền hạn và chức năng của nhóm đó.

Nội dung


Giới thiệu về các vai trò 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Toàn quyền quản trị
Omnipower

Nhóm tài khoản có thể thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến cửa hàng trên Haravan.

Có quyền cài app và tạo nhân viênTài khoản toàn quyền quản trị OmniPower khi được cấp quyền này sẽ được phép:
 • Mua và cài đặt ứng dụng từ Appstore Haravan
 • Thêm tài khoản nhân viên mới vào trang quản trị Myharavan
 • Điều chỉnh thiết lập cửa hàng trong mục Cấu hình chung

Phân quyền theo từng phần


Bao gồm: CỬA HÀNG CỦA BẠN, WEBSITE CỦA BẠN, KÊNH BÁN HÀNG CỦA BẠN (Shopee, Tiki,...), CẤU HÌNH và QUYỀN XEM DỮ LIỆU.

Ở mỗi phần, người bán có thể chọn cấp quyền: Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc hoặc Không có quyền.

Riêng Quyền xem dữ liệu có thể chọn cấp quyền: Tất cả hoặc Chỉ định hoặc Không có quyền.

Tất cả: nhân viên có quyền xem tất cả dữ liệu liên quan của tất cả cửa hàng, còn Chỉ định thì chỉ xem được tại cửa hàng nhân viên được phân công làm việc.


Lưu ý 
 • Nếu người bán thiết lập Quản lý tồn kho nâng cao thì có thêm phần TỒN KHO ở phần Tùy chỉnh quyền.

 • Tất cả thao tác phân quyền đều phải thực hiện bởi Chủ cửa hàng.

 • Người bán có thể sử dụng nhóm tài khoản mẫu bao gồm: Nhân viên cửa hàng, cửa hàng trưởng, quản trị viên, nhân viên trực chat.

 • Quyền xem dữ liệu phụ thuộc vào việc người bán phân quyền ở các phần trên:

- Đối với quản lý tồn kho cơ bản
Dữ liệu đơn hàng phụ thuộc Quản lý đơn hàng (CỬA HÀNG CỦA BẠN).
Dữ liệu phiếu vận chuyển phụ thuộc Quản lý phiếu vận chuyển (CỬA HÀNG CỦA BẠN).
Dữ liệu địa chỉ phụ thuộc Quản lý địa chỉ (CẤU HÌNH).

- Đối với quản lý tồn kho nâng cao
Dữ liệu điều chuyển tồn kho phụ thuộc Quản lý điều chuyển tồn kho (TỒN KHO).
Dữ liệu điều chỉnh tồn kho phụ thuộc Quản lý điều chỉnh tồn kho và duyệt phiếu điều chuyển tồn kho(TỒN KHO)
Dữ liệu phiếu mua hàng phụ thuộc Quản lý phiếu mua hàng (TỒN KHO).

Dữ liệu số quỹ phụ thuộc vào Quản lý sổ quỹ.Ví dụ: Nếu người bán chọn Không có quyền ở phần Quản lý đơn hàng thì phần Dữ liệu đơn hàng sẽ không được hiển thị.

Ví dụ: Nếu người bán chọn Đọc và ghi hoặc Chỉ đọc ở phần Quản lý đơn hàng thì phần Dữ liệu đơn hàng sẽ được hiển thị và người bán sẽ chọn Tất cả hoặc Chỉ định.


Phân loại

Quyền quản trị viên trong Haravan bao gồm hai loại quyền:

Loại 1: Quyền Tính năng

Quyền tính năng là quyền được thao tác trên các tính năng của admin Haravan.
Nhóm quyền này bao gồm ba loại lựa chọn tùy chỉnh quyền:

 • Không có quyền: không có quyền hạn thao tác cho tính năng.

 • Chỉ đọc: có thể xem nhưng không chỉnh sửa được.

 • Đọc và ghi: có thể xem, thêm, chỉnh sửa, xóa và các thao tác quản lý khác. Đây được xem là quyền đầy đủ nhất cho quản lý tính năng.

Các mục trong quyền tính năng bao gồm:

 • Cửa hàng của bạn: Cấp quyền thực hiện quản lý và điều chỉnh những chức năng liên quan đến cửa hàng như Đơn hàng, Vận chuyển, Sản phẩm, Khách hàng, Tồn kho, Sổ quỹ, Công nợ Khuyến mãi, Báo cáo, Ứng dụng.

 • Tồn kho: Cấp quyền thực hiện các nghiệp vụ quản lý tồn kho.

 • Website của bạn: Cấp quyền thực hiện chỉnh sửa các thành phần của website bán hàng như Menu, Nội dung, Tên miền, Cấu hình, Giao diện.

 • Kênh bán hàng: Cấp quyền quản lý các kênh bán hàng như website, Harasocial, sàn thương mại điện tử,...

 • Cấu hình: Cấp quyền điều chỉnh cấu hình gian hàng Omnipower.

Loại 2: Quyền Xem Dữ liệu 

Quyền xem dữ liệu là quyền can thiệp đến các tính năng có dữ liệu. Quyền xem dữ liệu chỉ được kích hoạt khi quyền tính năng được kích hoạt (tùy chỉnh Chỉ đọc hoặc Đọc và ghi).

Dữ liệu bao gồm hai tùy chỉnh quyền:

 • Tất cả: Quản trị viên có thể thao tác trên dữ liệu của tất cả địa chỉ trên trang admin Haravan.

 • Được chỉ định: Quản trị viên chỉ có thể thao tác đối trên dữ liệu của các chi nhánh tài khoản được chỉ định (theo địa chỉ mà quản trị viên được phép quản lý).

Các mục trong quyền xem dữ liệu bao gồm:

 • Đọc giá vốn.

 • Dữ liệu đơn hàng.

 • Dữ liệu báo cáo: Có thể phân quyền cho nhân viên xem báo cáo theo kho được chỉ định hoặc xem báo cáo của tất cả các kho.

 • Dữ liệu sổ quỹ.

 • Dữ liệu phiếu vận chuyển và bàn giao.

 • Dữ liệu phiếu biên bản hoàn hàng.

 • Dữ liệu điều chuyển tồn kho.

 • Dữ liệu điều chỉnh tồn kho.

 • Dữ liệu phiếu đặt hàng.

 • Dữ liệu địa chỉ.


Loại 3: Quyền Xuất Dữ liệu

Quyền xuất dữ liệu là quyền can thiệp đến khả năng xuất dữ liệu của các quyền tính năng. Tương tự với quyền xem dữ liệuquyền xuất dữ liệu chỉ được kích hoạt khi quyền tính năng được kích hoạt (tùy chỉnh Chỉ đọc hoặc Đọc và ghi).

Xuất dữ liệu bao gồm hai tùy chỉnh quyền:

 • Có quyền: Cho phép xuất dữ liệu

 • Không có quyền: Không cho phép xuất dữ liệu

Các mục trong quyền xuất dữ liệu bao gồm;

 • Xuất đơn hàng

 • Xuất sản phẩm

 • Xuất khách hàng

 • Xuất sổ quỹ

 • Xuất phiếu vận chuyển.

 • Xuất phiếu 

 • Xuất phiếu kiểm kho

 • Xuất phiếu điều chuyển

 • Xuất lịch sử tồn kho

 • Xuất báo cáo

Tạo nhóm vai trò

1. Tại trang quản trị MyHaravan,bạn chọn mục Cấu hình.

2. Chọn Vai trò.

3. Bấm Tạo vai trò.

4. Điền tên nhóm vai trò và mã nhóm

5. Thiết lập các quyền cho nhóm vai trò

6. Bấm Lưu để hoàn tất 


Lưu ý:
 • Tên nhóm và Mã nhóm là bắt buộc.
 • Mã nhóm một khi đã tạo thì không thể chỉnh sửa.

Chỉnh sửa nhóm vai trò 

1. Tại trang quản  trị MyHaravan, bạn chọn mục Cấu hình -> Vai trò.


2. Chọn Nhóm vai trò cần được chỉnh sửa.


3. Chỉnh sửa thông tin.

4. Bấm Lưu.


Xóa nhóm tài khoản

Cách 1:

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Cấu hình -> Chọn Vai trò.

2. Chọn biểu tượng Thùng rác bên cạnh nhóm tài khoản cần xóa 


3. Bấm Tiếp tục để hoàn thành.


Cách 2:

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Cấu hình -> Chọn Vai trò

2. Chọn nhóm vai trò cần xóa

3. Chọn Xóa vai tròchọn Tiếp tục để hoàn tấtNhân bản nhóm vai trò

Khi người bán muốn tạo một nhóm tài khoản có phân quyền gần giống với nhóm tài khoản đã có, người bán chỉ cần chọn chức năng Nhân bản.

1. Tại trang quản trị MyHaravan, bạn chọn Cấu hình -> Chọn Vai trò

2. Chọn nhóm vai trò cần nhân bản 

3. Chọn Nhân bản

 

4. Bạn thay đổi mã vai trò (bắt buộc vì mã vai trò cần), tên vai trò và các phân quyền trong nhóm vai trò (nếu có)

5. Chọn Lưu để hoàn tất