Khi xem báo cáo tại Haravan, bạn sẽ nhìn thấy 2 loại báo cáo: Báo cáo doanh thu (báo cáo bán hàng) và Báo cáo tài chính. Vậy đâu là sự khác biệt?

Ví dụ:

Một đơn hàng A phát sinh vào ngày 10/12/2018, và được thanh toán vào ngày 15/12/2018, với giá trị đơn hàng là 500,000đ.

Trong báo cáo, đơn hàng A được ghi nhận vào báo cáo bán hàng vào ngày 10/12/2018 và được ghi nhận vào báo cáo tài chính vào ngày 15/12/2018.