Báo cáo Dòng tiền theo ngày giao dịch (thuộc báo cáo Tài chính) đang thống kê theo ngày thanh toán đơn hàng. Khi có đơn hàng đã thanh toán, báo cáo này sẽ ghi nhận đơn hàng này. Còn những đơn hàng chưa thanh toán sẽ được ghi nhận sau, khi bấm xác nhận thanh toán trên đơn