Số lượng không khả dụng là số lượng tồn kho được ghi nhận nhưng không cho phép đặt hàng hay xuất kho


Số lượng không khả dụng được ghi nhận cho 2 trường hợp:

  1. Số lượng sản phẩm đang mua (phiếu mua hàng chưa được nhận hàng).
  2. Số lượng được ghi nhận cho kho nhận khi phiếu điều chuyển được đã được xuất nhưng chưa được nhận.


Vui lòng xem chi tiết tính năng: