Số lượng không khả dụng là số lượng tồn kho được ghi nhận nhưng không cho phép đặt hàng hay xuất khoSố lượng không khả dụng được ghi nhận cho 2 trường hợp:

 • Mua hàng không khả dụng: Số lượng sản phẩm được ghi nhận trên phiếu mua hàng nhưng chưa xác nhận nhận hàng.

 • Giữ hàng trên kho không khả dụng

  • Kho hàng không khả dụng là kho hàng không được check chọn Tồn kho không khả dụng khi tạo kho hàng.
   Lưu ý

   • Thao tác này chỉ thực hiện được khi tạo mới kho hàng.

   • Hiện Haravan không giới hạn số lượng kho hàng không khả dụng.

  • Hàng được giữ trên kho không khả dụng là khi các sản phẩm được điều chuyển đến kho hàng không khả dụng.

Vui lòng xem chi tiết tính năng: