Chỉ có thể xóa phiếu Điều chuyển khi chưa nhấn nút Nhận và phiếu Kiểm kho khi chưa cân bằng


Các phiếu Đặt hàng, Nhập hàng, Trả hàng nhập không xóa được.