Ở trang quản trị bạn chọn Cấu hình ➨ Thanh toán, bạn kéo xuống cuối trang chọn Trang thanh toán.


Lưu ý: Chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới thay đổi được. Bạn chỉ đổi được 1 lần và không quay lại được trang thanh toán cũ.