Quy tắc đồng bộ giữa Haravan và Lazada là bạn phải tạo sản phẩm ở cả Haravan và Lazada với điều kiện mã SKU của sản phẩm trên Lazada = mã Barcode sản phẩm trên Haravan.


Khi bạn gặp dòng thông báo này, bạn xem xét đến các nguyên do sau: 

  1. Những sản phẩm được báo không có barcode. 

  2. Bạn nhầm lẫn giữ cột barcode và SKU.

  3. Một trường hợp khác là do mã SKU sản phẩm trên Lazada chưa khớp với mã barcode sản phẩm trên Haravan.


Để khắc phục, bạn cập nhật barcode cho các sản phẩm bị thiếu. (Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây).