Nếu bạn đã thay đổi hình ảnh nhưng còn hiển thị hình ảnh cũ, bạn hãy debug tại các link sau nhé: 

Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug

Zalo: https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing?_ga=2.216873302.1732794836.1642994430-810787145.1634187643

Vui lòng xem chi tiết cách debug: