Nếu bạn đã thay đổi hình ảnh nhưng còn hiển thị hình ảnh cũ, bạn hãy debug tại các link sau nhé:


Vui lòng xem chi tiết cách debug: